Plac Wolności 5, 34-325 Łodygowice, tel. 033 863 10 86

RODO

Klauzula informacyjna RODO

GOK w Łodygowicach

Szanowni Państwo,

Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) udostępniamy Państwu wszelkie informacje w tym zakresie, czyli klauzulę informacyjną, o których mówi art. 13 i 14 RODO, na temat wykorzystania danych osobowych.

Obowiązki informacyjne zostały dopasowane pod kątem grup osób, których dane osobowe przetwarzamy, tak aby mogli Państwo w prosty sposób odnaleźć informacje, które są kierowane bezpośrednio do Was.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi informacjami, a w przypadku wątpliwości lub uzyskania szerszych informacji w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych zapraszamy do kontaktu z Inspektorem Danych Osobowych - powołanym przez Administratora danych według art. 37 RODO pod adresem e-mail: talik@lodygowice.pl

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Łodygowicach przy ul. Pl. Wolności 5, 34-325 Łodygowice, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Łodygowice pod nr 1, NIP:553-23-09-120, REGON: 070736519, tel. +48-33-8631-086, email: gok@lodygowice.pl. W sprawie przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych –Andrzejem Talik- pocztą tradycyjną, na wskazany wyżej adres, lub pocztą elektroniczną: talik@lodygowice.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane:

- w celu realizacji zadań statutowych (np. organizacji warsztatów edukacyjnych, zajęć, konkursów, przynależności do sekcji, kół i zespołów zainteresowań), na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

- w celu zawarcia i realizacji umowy, w tym do kontaktowania się w celu prawidłowego wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

- w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisu prawa, w tym prowadzenia rachunkowości oraz archiwizowania dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

- w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w celu promocji działalności kulturalnej, obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, obsługi formularza kontaktowego, prowadzenia statystyk, a także w celach analitycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

- w celu prawidłowego korzystania z naszych serwisów internetowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przy czym działania te odbywają się jedynie na podstawie uzyskanych zgód, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Zakres przetwarzanych danych

W celu wykonania umowy oraz zadań statutowych przetwarzamy Państwa dane zwykłe, które zostały nam przekazane przez osoby zainteresowane.

Kategorie odbiorców

Administrator jest uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej umowy lub wykonania zadania instytucji, tj. podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej przez niego działalności: dostawcom usług pocztowych, kurierskich, płatniczych i bankowych, dostawcom usług prawnych i doradczych,  dostawcom usług w zakresie IT , jak również organom kontrolnym, nadzorczym lub audytowym, upoważnionym na mocy przepisów prawa, w tym przepisów dot. działalności podmiotów publicznych.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej

Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne dla prawidłowego korzystania z naszych serwisów, wykonania umowy i dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu jej zawarcia lub wykonania zadania instytucji, a po tym okresie dane te zostaną usunięte, chyba, że przetwarzanie będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń wynikających z wykonania umowy lub niezbędne do celów badania rynku oraz zachowania i preferencji Użytkowników, jednak tylko za zgodą Użytkownika. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

Uprawnienia osób, których dane dotyczą

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO oraz pozostałych przepisów prawa, przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Ponadto informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy w Państwa przekonaniu, przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie naruszało przepisy RODO. Państwa dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.

Dobrowolność lub obowiązek podania danych osobowych

Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla realizacji wskazanych wyżej celów.

Przetwarzanie danych osobowych w naszych serwisach internetowych. Nasze serwisy internetowe gromadzą informacje podane dobrowolnie przez Użytkowników. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osób korzystających z naszych serwisów, udzielenie zgody następuje na podstawie wyraźnego oświadczenia osoby, której dane dotyczą.

Osoba korzystająca z naszych serwisów winna przedsięwziąć środki ostrożności w celu nie ujawnienia swoich danych osobowych osobom trzecim podczas korzystania z serwisu i przy jego opuszczaniu.

Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem konta, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w celach statystycznych oraz promowania różnego rodzaju wydarzeń oraz inicjatyw.

W naszych serwisach internetowych mogą być zamieszczane odnośniki (linki) do innych stron internetowych, niezależnych od Administratora. Sugeruje się każdorazowe zapoznanie się politykami prywatności lub regulaminami korzystania z innych portali.

W sprawach nieuregulowanych Polityką prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Klałzula informacyjna - kamery